مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

صفحه اصلی
وبینار بزرگ فروش شکست ھا کارگروہ تخصصی رشد و توسعہ فردی و کسب و کارھا ایرانیان : irannian.ir
وبینار بزرگ فروش شکست ھا کارگروہ تخصصی رشد و توسعہ فردی و کسب و کارھا ایرانیان : irannian.ir

وبینار بزرگ فروش شکست ھا کارگروہ تخصصی رشد و توسعہ فردی و کسب و کارھا ایرانیان : irannian.ir

۶۶۸,۴۷۰ تومان
توضیحات محصول

وبینار بزرگ فروش شکست ھا کارگروہ تخصصی رشد و توسعہ فردی و کسب و کارھا ایرانیان : irannian.ir

 

وبینار فروش شکست ھا فرصتے بے تکرار؛ 1-پذیرش شکست ھا 2-شاگردے در دانشگاہ شکست ھا 3-اجرائے ساختن آموختہ ھا 4-فروش شکست ھاپیشنہادے براے ھمگان99٪ موفقیت از شکست تشکیل شدہ استھدیہ ویژہ شرکت کنندگان: ارسال پستے رایگان لوح فشردہ تھییہ شدہ از وبینار بہ ھمراہ سررسید اختصاصے 1402ایرانیانارائہ شدہ از مشاورین کسب و کار و مربیان رشد و توسعہ فردی و کسب و کارھا ایرانیان

قابل تھیہ از مرکز ارائہ خدمات کارگروہ ایرانیان ویا آدرس زیر:

eventbox.ir/irannianir

درصور تھیہ مستقیم از مرکز ارائہ خدمات ایرانیان پس از اتمام بمنظور ثبت نھایی و تکمیل پروسہ ادارے حضور برقرارے ارتباط شخص خریدار با پشتیبانے ایرانیان الزامے است۔

02147620122
تھران۔اقدسیه-جنب مینی سنتر۔ساختمان پلاک 113
ساخته شده توسط یک‌لینک