مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

صفحه اصلی
طراحے آزمون ھاے استخدامے تخصصے ؛ ایرانیان
طراحے آزمون ھاے استخدامے تخصصے ؛ ایرانیان

طراحے آزمون ھاے استخدامے تخصصے ؛ ایرانیان

۷۴۹,۰۰۰ تومان
توضیحات محصول

طراحے آزمون ھاے استخدامے تخصصے ؛ ایرانیان

طراحے آزمون ھاے کاربردے جذب نیرو منطبق بر نیاز شمابا ھدف بکارگیرے بھترین پرسنل

ارائہ در دو حالت :

1-فایل PDF : برگزارے حضورے

2-تحت وب (آنلاین) : برگزارے غیرحضورے

بہ ھمراہ راھنماے امتیازدھے و پشتیبانے

ھدیہ ویژہ : 45 دقیقہ مشاورہ تخصصے جذب نیرو

 

02147620122
تھران۔اقدسیه-جنب مینی سنتر۔ساختمان پلاک 113
ساخته شده توسط یک‌لینک