مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

مرکز ارائه خدمات کارگروہ تخصصی ایرانیان

صفحه اصلی
توسعہ فضای مجازی : وب سایت
توسعہ فضای مجازی : وب سایت

توسعہ فضای مجازی : وب سایت

۸۹,۰۰۰ تومان
توضیحات محصول

توسعہ فضای مجازی : وب سایت

افزایش تعداد بازدیدکنندگان وب سایت شما  بصورت افزایش مبتنے بر ھدایت حقیقے بواسطہ فاکتور ھایے مانند :


تولید محتوا

معرفے درکمپین ھا

معرفے اصولے کالا،خدمات و یا رزومہ شما

تبلیغات کلیکے کاربر محورے و ۔۔۔


خدمتے کہ درحال مشاھدہ ھستید منطبق بر اصول مارکتینگ در قالب ارائہ اے تعداد محور با حداقل 500 نفر و حداکثر 5000نفر در بازہ زمانے ھر 120 روز یکبار قابل سفارش بر ھر شخصیت حقوقے-حقیقے متقاضے با زمان اجرائے ارائہ حداقل 3روز و حداکثر 30روز بھ روش اقدامات مبتنے و مستقیم پرسنل کارگروہ تخصصے ایرانیان ارائہ خواھد شد و عوامل کاربرے ھوشمندے چون رباط ھا یا اتوپایلت ھاے عمومے موجود در آن ھیچ دخالتے نداشتہ و متقاضے خدماتے واقعے و ملموس دریافت خواھد نمود۔


پس از ثبت نھایے و موفق سفارش ظرف مدت زمان حداکثر 24ساعت کارے پس از ثبت کارشناسان مجموعہ بمنظور دریافت اطلاعات لازمہ و شروع خدمت مورد تقاضا با شما ارتباط برقرار خواھند کرد ، در درج اطلاعات خود در زمان ثبت سفارش دقت فرمایید۔

02147620122
تھران۔اقدسیه-جنب مینی سنتر۔ساختمان پلاک 113
ساخته شده توسط یک‌لینک